Đăng nhập
Trang nhất » Trang chủ » Chủ trương & Chính sách
Tin Quết định mới

Ngày 01/02/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 204/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016. Theo đó, tỉnh Quảng Trị có 28 xã, cụ thể: Huyện Hướng Hóa có 17 xã, huyện Đakrông có 8 xã, huyện Gio Linh có 2 xã và huyện Vĩnh Linh có 01 xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016. So với giai đoạn 2014-2015 tăng 1 xã (từ 27 xã lên 28 xã).

Giới thiệu văn bản mới

Ngày 10/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TTg về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015. Theo đó, có 7 nhóm tiêu chí và 19 chỉ tiêu cụ thể làm cơ sở hướng tới mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015, góp phần phát triển phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, các vùng. Ngày 12/11/2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ban hành Nghị quyết số 100/2015/QH13 về Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Điểm mới của Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg so với Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 18 tháng 3 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, qua thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập nhất định. Vì vậy, ngày 07 tháng 10 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg về chính sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số

Thực hiện kế hoạch thanh tra chính sách dân tộc năm 2013. Thanh tra Ban Dân tộc đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh tại trường phổ thông DTNT huyện Vĩnh Linh và huyện Gio Linh; đây là chính sách của Đảng và Nhà nước ta nhằm tạo điều kiện cho con em các đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện vươn lên để học tập.