Đăng nhập
Trang nhất » Trang chủ » Chủ trương & Chính sách
Tin Quết định mới

Ngày 01/02/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 204/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016. Theo đó, tỉnh Quảng Trị có 28 xã, cụ thể: Huyện Hướng Hóa có 17 xã, huyện Đakrông có 8 xã, huyện Gio Linh có 2 xã và huyện Vĩnh Linh có 01 xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016. So với giai đoạn 2014-2015 tăng 1 xã (từ 27 xã lên 28 xã).

Giới thiệu văn bản mới

Ngày 10/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TTg về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015. Theo đó, có 7 nhóm tiêu chí và 19 chỉ tiêu cụ thể làm cơ sở hướng tới mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015, góp phần phát triển phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, các vùng. Ngày 12/11/2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ban hành Nghị quyết số 100/2015/QH13 về Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020.