CHỦ TRƯƠNG - CHÍNH SÁCH

  Ngày 18/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND phê duyệt Đề án “Chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu III, thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2022” với tổng kinh phí 8.627 triệu đồng. Trong đó, kinh phí tạo mặt bằng đất ở ngân sách tỉnh bố trí 100%, kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSD) ngân sách tỉnh bố trí 80% kinh phí và ngân sách huyện bố trí 20%. Đây là chính sách của địa phương nhằm thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thể hiện sự quan tâm của tỉnh Quảng Trị đối với đồng bào ở vùng khó khăn thuộc địa bàn miền núi tỉnh nhà. 
  Để cụ thể hóa Nghị quyết, Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5062/KH-UBND ngày 8/11/2018 và các văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách. Bên cạnh đó Ban Dân tộc cũng ban hành một số văn bản hướng dẫn lồng ghép nguồn vốn từ chương trình, chính sách khác để các địa phương tổ chức thực hiện. 
  Sau 2 năm thực hiện, các địa phương đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể: Có 1.123 hộ gia đình ở huyện Hướng Hóa nhận kinh phí để tạo mặt bằng đất ở (600.000 đồng/hộ) đạt 94,5% so Đề án; có 283 hộ gia đình ở các huyện Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh được nhận giấy CNQSD đất sản xuất, đạt 10,2% so Đề án  (trong đó, có 84 giấy CNQSD đất ở và 199 giấy CNQSD đất sản xuất). Ngân sách tỉnh đã cấp: 3.445 triệu đồng đạt 39,9% so Đề án phê duyệt. Ngoài ra, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 26/10/2018 UBND huyện Hướng Hóa đã ban hành Quyết định số 4069/QĐ-UBND để thực hiện cấp giấy CNQSD đất cho đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số ngoài đối tượng hưởng lợi theo Nghị quyết, theo đó, có 207 hộ gia đình được nhận giấy CNQSD đối với đất sản xuât.
 
Hộ gia đình có người khuyết tật - Hồ Văn Chế, xã Húc Nghì
 được hỗ trợ tạo mặt bằng đất ở

  Nhằm đánh giá tác động của chính sách đối với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số cũng như những bất cập tồn tại trong quá trình triển khai Nghị quyết, đồng thời đề xuất những giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, thông qua dự án “Thúc đẩy tiếp cận đất ở và đất nông nghiệp cho hộ gia đình có người khuyết tật đồng bào dân tộc thiểu số ở hai huyện Hướng Hóa và Đakrông” do Đại sứ quán vương quốc Hà Lan tài trợ, Ban Dân tộc đã phối hợp với Ủy ban Y tế Hà Lan –Việt Nam (MCNV) tiến hành khảo sát kết quả thực hiện chính sách ở địa bàn 4 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Đakrông và Hướng Hóa. 
  Với kết quả khảo sát thu được, ngày 29/01/2021 hai đơn vị đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh”. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm tham gia của đại diện các ban ngành cấp tỉnh (Ban Dân tộc - Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp - PTNT tỉnh, Hội người khuyết tât, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật & bảo vệ quyền trẻ em tỉnh), lãnh đạo UBND huyện, các phòng chuyên môn và các xã, thị trấn liên quan.