TIN TỨC SỰ KIỆN


Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị, sáng ngày 15/3/2021 tại UBND huyện Hướng Hóa, Đoàn Kiểm tra Ban Dân tộc tiến hành công bố Quyết định số 08/QĐ-BDT ngày 02/3/2021 của Trưởng Ban Dân tộc về việc kiểm tra kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

       Dự buổi công bố Quyết định kiểm tra, về phía Ban Dân tộc có Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 08/QĐ-BDT do ông Lê Bá Thụy, Chánh Thanh tra Ban Dân tộc làm Trưởng đoàn; Về phía huyện Hướng Hóa có ông Phạm Trọng Hổ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng các phòng: Dân tộc, Giáo  dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch và đại diện lãnh đạo 05 đơn vị được kiểm tra. 

          Ảnh: Đoàn Kiểm tra công bố quyết định kiểm tra

   Trưởng đoàn Kiểm tra thông qua chương trình làm việc; công bố Quyết định kiểm tra và Kế hoạch làm việc; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc kiểm tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng kiểm tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn kiểm tra và đối tượng kiểm tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn kiểm tra.

     Ông Phạm Trọng Hổ - Phó Chủ tịch UBND huyện thống nhất với nội dung cuộc kiểm tra, Kế hoạch của Đoàn kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn; phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.