TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GDPL

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-BDT ngày 08/2/2021 về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh từ ngày 13-17/12/2021, Phòng Chính sách Tuyên truyền Ban Dân tộc đã thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, khen thưởng đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2021 toàn tỉnh có 191 người có uy tín thuộc 38 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, động viên và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã thực sự là "cầu nối" giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân; trở thành hạt nhân tiêu biểu, gương mẫu trong công tác tuyên truyền, vận động, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Người có uy tín còn có vai trò quan trọng trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống văn hóa cũng như thực hiện các chính sách dân tộc; qua đó, góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.